દોસ્તી,दोस्ती,Friendship

મસ્તી -મસ્તીમાં થઈ ગઈ દોસ્તી, દોસ્તો : આ દોસ્તી છે ઘણી સસ્તી, પણ રસ્તામાં પડી નથી મળતી,લાગણીઓની મજૂબત દોરે બંધાય છે આ દોસ્તી, હસાવે અને રડાવે પણ છે આ દોસ્તી, સુખમાં મજા અને દુ:ખમાં સાથ પણ અપાવનારી છે આ દોસ્તી, દોસ્તીની આ જ વાત તો છે બહુ નિરાલી તેમાં નાથ,જાત કે ઉંમર નથી જોવાતી!

Views: 17

Comment

You need to be a member of syahee.com to add comments!

Join syahee.com

Read the latest issue of POETRY

                 Issue 6

Blog Posts

sincere love

Posted by Arpana Bina Vora on March 22, 2017 at 4:32pm 0 Comments

SINCERE LOVE

Is love’s paradise actual?

Candid and dear??

Indesigning and upfront??

Regular and unaffected??

Yes,what women love

First make the truffles,

I just want to let her know

She mean the world to…

Continue

SHE -THE WARRIOR

Posted by Arpana Bina Vora on March 22, 2017 at 4:30pm 0 Comments

SHE-THE WARRIOR

Looking deep down the mirror and I said ‘ I love you’

Immediately an electic current ripples throughout my soul,

I be in my own skin,

Longer than in anywhere else,

I always promise myself

“you…

Continue

SOUL LOVE

Posted by Arpana Bina Vora on March 22, 2017 at 4:28pm 0 Comments

Soul love

I have not fallen in the love of body

But merely wwith a soul,

And it makes a difference..

And then my soul saw you and

It kind of went on ‘oh there you are I have been looking

For you.’

He was…

Continue

It takes it personally when you do commit a personal offense

Posted by narendrasinh chauhan on March 22, 2017 at 1:44pm 0 Comments

It takes it personally when you do commit a personal offense

Continue

Economical Moving with Packers and Movers in Gurgaon

Posted by raj malhotra on March 22, 2017 at 6:36am 0 Comments

 

House is just a place that is constructed of bricks but house is made of love. Along side enjoy you can find so a number of other things that are needed to make home a great place for living and these essential things of the…

Continue

સ્વર્ગ પર હિસાબ !

Posted by pravin patel on March 21, 2017 at 6:40pm 0 Comments

મૃતાત્માઓ સ્વર્ગના પ્રવેશદ્વારે લાઈનમાં ઉભા હતા !ધર્મરાજે પ્રથમ ઉભેલા મૃતાત્માને પૂછ્યું " તમે કોણ હતા ? "મૃતાત્માએ કહ્યું " મહારાજ હું એક ટેક્ષી ચાલક હતો વર્ષો સુધી ટેક્ષીમાં મુસાફરોને તેઓના ઈચ્છીત સ્થળે મુકી આવતો હતો !… Continue

ગઝલ

Posted by Manisha joban desai on March 21, 2017 at 3:56pm 1 Comment

હેપ્પી વિશ્ર્વ કવિતા દિવસ 2017...

આંખથી જે રંગ છલ્કયા યાદ છે?

ને,પછી જે રંગ બદલ્યા યાદ છે?

લાલ લીલો વાદળી ને જાંબલી,

દિલમા જે મેઘ વરસ્યા યાદ છે?

કાન-રાધા ગાઇ સંગે રાગ જે,

લોક…

Continue

THE CONCERN!!!

Posted by Payal on March 20, 2017 at 1:33am 0 Comments

The stars are willing to fall on the

Blank paper of earth

And wanting to write an unending poem of

Love , care and share:But the sky is holding them tight

Aware of the difficulties lying

Beneath the look of… Continue

WAR WITHIN ME!!!

Posted by Payal on March 19, 2017 at 8:07am 0 Comments

The lights went dark

I hid myself within me..

Had made up mind to fight the loneliness

Was determined to win the conquest of solitude

Will I win the war within me..?

The truth that

Solitude is… Continue

દોસ્તી,दोस्ती,Friendship

Posted by Dhruvkumar Rana on March 18, 2017 at 9:26pm 0 Comments

મસ્તી -મસ્તીમાં થઈ ગઈ દોસ્તી, દોસ્તો : આ દોસ્તી છે ઘણી સસ્તી, પણ રસ્તામાં પડી નથી મળતી,લાગણીઓની મજૂબત દોરે બંધાય છે આ દોસ્તી, હસાવે અને રડાવે પણ છે આ દોસ્તી, સુખમાં મજા અને દુ:ખમાં સાથ પણ અપાવનારી છે આ દોસ્તી, દોસ્તીની આ જ વાત તો છે બહુ નિરાલી તેમાં… Continue

© 2017   Created by syahee.com.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Privacy Policy  |  Terms of Service